CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de compra d’entrades en línia (en endavant, les “Condicions Generals”) estableixen els termes i condicions que regeixen la relació entre BARCELONA EVENTS MUSICALS, S.L. (en endavant, la ’“Promotora”), amb CIF B65505257, i domiciliada al carrer de Pujades, número 77– 79, 2n 7a, 08005 de Barcelona, i l’usuari (en endavant, l’Usuari”) que realitza la compra d’entrades en línia (en endavant, les “Entrades”) a través del portal web allotjat a la URL https://www.cruillabarcelona.com/ (en endavant, el “Portal”).

Per a realitzar la compra d’Entrades en línia és imprescindible la prèvia acceptació expressa per part de l’Usuari de les Condicions Generals.

La llengua de contractació serà determinada en funció de l’idioma triat per l’Usuari en el Portal durant el procés de compra d’Entrades en línia.

La compravenda d’Entrades s’entén realitzada en el domicili de la Promotora, llevat que l’Usuari actuï com a consumidor, cas en que es presumirà realitzada al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

 1. PROCEDIMENT PER A LA COMPRA D’ENTRADES

La Promotora posa a disposició de l’Usuari a través del Portal  un canal en línia per a la compra d’Entrades.

Tota la informació relativa a les Entrades disponibles en cada moment així com les prestacions pròpies de les mateixes estarà disponible en el Portal per a la consulta per part de l’Usuari.

Per realitzar la compra en línia d’Entrades, l’Usuari haurà de seleccionar la modalitat d’Entrades, la data d’aquestes, en cas que escaigui, així com el nombre d’Entrades que vol adquirir. En funció del nombre i modalitat d’Entrades seleccionades per l’Usuari, el Portal indicarà el preu final de compra de les Entrades (que inclourà l’IVA o altres impostos aplicables).

Posteriorment, l’Usuari haurà de facilitar obligatòriament el seu nom i cognoms i una adreça electrònica, en la qual vol rebre el corresponent comprovant de compra i les Entrades adquirides un cop conclòs el procés de compra, així com qualsevol comunicació enviada per la Promotora en relació amb les Entrades adquirides.

Les comunicacions enviades per la Promotora a l’adreça electrònica facilitada per l’Usuari es consideraran efectivament notificades a aquest últim, no sent responsable la Promotora dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud de l’adreça electrònica facilitada per l’Usuari.

En cas de ser requerides dades addicionals durant el procés de compra en línia d’Entrades, aquestes seran oportunament sol·licitades a l’Usuari durant el referit procés.

Totes les dades personals facilitades per l’Usuari seran tractades d’acord amb la política de privacitat disponible en aquest enllaç: https://www.cruillabarcelona.com/ca/politica-de-privacitat/ (en endavant, la “Política de Privacitat”).

Per poder continuar amb la compra d’Entrades en línia, l’Usuari haurà de seleccionar el mètode de pagament amb el qual vol realitzar la compra, i acceptar de manera expressa les Condicions Generals, així com la Política de Privacitat, podent optar per rebre informació i comunicacions comercials de la Promotora.

Per concloure el procés de compra d’Entrades en línia, l’Usuari serà redirigit a la plataforma de pagament corresponent, segons el mètode de pagament seleccionat, i haurà de seguir les instruccions de pagament que la plataforma proporcioni.

Un cop conclòs el procés de compra d’Entrades en línia, l’Usuari no podrà modificar les característiques i condicions de les Entrades adquirides, podent l’Usuari accedir, mitjançant les seves credencials, al seu entorn d’usuari en el Portal, per modificar únicament determinades dades respecte les Entrades adquirides d’acord amb les instruccions que proporcioni en cada moment la Promotora en el Portal.

La Promotora informarà degudament a l’Usuari sobre si posa a disposició del públic la compra d’entrades per mitjans no telemàtics.

 1. ÚS DE LES ENTRADES I PROHIBICIÓ DE REVENDA DE LES ENTRADES

La Promotora només es fa responsable de les Entrades adquirides a través del Portal.

No està permesa la revenda d’Entrades ni la realització de qualsevol acte jurídic onerós de transmissió de l’ús o propietat de les Entrades a favor de tercers. En aquests casos, la Promotora podrà cancel·lar les Entrades objecte de revenda i/o de transmissió onerosa sense donar dret a cap reemborsament a l’Usuari, així com impedir als tercers posseïdors de les Entrades l’accés al recinte. Tot l’anterior, sense perjudici de la facultat de la Promotora, de reclamar els danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la revenda i/o transmissió onerosa d’Entrades.

 1. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Una vegada adquirides les Entrades per l’Usuari, la Promotora no admetrà canvis o devolucions de l’import d’aquestes.

La Promotora es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment objecte de les Entrades, no tenint l’Usuari dret a reclamar la devolució de l’import abonat per les Entrades.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment objecte de les Entrades per causes fortuïtes o de força major no imputables a la Promotora no donarà lloc a la devolució de l’import de les Entrades, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment.

Quan així resultés procedent, l’Usuari podrà sol·licitar la devolució i el reemborsament de l’import de les Entrades en el període màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment objecte de les Entrades, i en la forma i mitjançant els canals especificats per la Promotora a aquest efecte. La Promotora podrà oferir a l’Usuari, en substitució de la devolució i reemborsament, un bo o val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior a l’originari i de característiques similars a aquest, sense cap cost addicional, canvi que en tot cas quedarà subjecte a la seva acceptació per part de l’Usuari.

En el cas que l’Usuari no acceptés el bo o val substitutori referit, la Promotora procedirà al reemborsament del preu de les Entrades abonat per l’Usuari, no reemborsant-se en cap cas qualsevol altre cost o despesa i conforme al procediment de reemborsament establert per la Promotora a aquest efecte.

No es generarà el dret de devolució de l’import de les Entrades en aquells supòsits en què la suspensió o modificació de l’esdeveniment es produís una vegada començat el mateix i es degués a causa fortuïta o de força major.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La Promotora es reserva tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga sobre el Portal, essent tots els seus elements i continguts titularitat exclusiva de la Promotora, o de tercers havent estat legítimament cedits a favor de la Promotora. En conseqüència, i a excepció dels usos estrictament necessaris per a l’ús dels serveis contractats per l’Usuari o dels permesos legalment, queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, divulgació, publicació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació d’aquests drets de qualsevol manera per part de l’Usuari.

L’adquisició i/o la possessió de les Entrades, i l’accés i estada als recintes on es duguin a terme els esdeveniments objecte de les Entrades, no dóna dret a l’Usuari, ni als tercers posseïdors de les Entrades, a utilitzar les mateixes o els seus continguts amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats a l’Usuari, al tercer posseïdor de les Entrades o altres tercers. Aquestes activitats podran ser rastrejades a Internet amb l’objectiu de determinar les eventuals responsabilitats que se’n puguin derivar.

L’Usuari serà l’únic responsable davant la Promotora i tercers de qualsevol infracció en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o de naturalesa anàloga relacionats amb el Portal, i els seus elements i continguts.

En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions descrites anteriorment, i sense perjudici de la reserva del dret de la Promotora a iniciar les accions legals que corresponguin, l’Usuari s’obliga a fer efectiva una penalitat equivalent a mil vegades el preu de les Entrades.

 1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

La Promotora no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les Entrades que no hagin estat adquirides a través del Portal.

La Promotora no pot garantir que la informació continguda al Portal sigui en tot moment precisa, correcta i es trobi actualitzada.

La Promotora no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per les interrupcions temporals, la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Portal i/o dels serveis habilitats a través del mateix per causes alienes a la Promotora, ni dels possibles errors de seguretat que es puguin produir en el Portal, ni de l’ús que en realitzi l’Usuari.

La Promotora no es responsabilitza dels serveis prestats per tercers per a la gestió i el processament de pagament de les Entrades efectuats a través del Portal, en la mesura en què aquest pagament es fa a través d’una passarel·la externa de pagament que no és titularitat de la Promotora. En conseqüència, la Promotora no és responsable dels càrrecs de compra efectuats per aquestes plataformes ni d’eventuals devolucions dels imports de les Entrades.

La Promotora no es responsabilitza dels continguts, les condicions legals ni les polítiques de privacitat dels llocs web de tercers que enllacin al Portal.

L’Usuari podrà únicament utilitzar el Portal amb finalitats exclusivament personals, d’acord amb els límits establerts a les Condicions Generals, no podent en cas utilitzar el Portal amb finalitats il·legals, il·lícites, no autoritzades, contràries a l’establert a les Condicions Generals i/o lesives per als interessos de la Promotora. Així mateix, l’Usuari serà única i plenament responsable de totes les dades que comuniqui o transmeti a la Promotora a través del Portal.

La Promotora no es fa responsable de cap pèrdua o robatori de les Entrades. L’Usuari és responsable de custodiar les seves Entrades, assumint així mateix la responsabilitat que es derivi en cas que les Entrades siguin duplicades, fotocopiades o falsificades.

 1. TERMES I CONDICIONS DEL SERVEI

7.1. NORMATIVA D’ACCÉS I ESTADA ALS RECINTES

L’accés i estada als recintes només serà possible prèvia acreditació de les Entrades adquirides, que seran escanejades per a la seva verificació per la Promotora, o pel tercer designat per a la gestió i organització de l’esdeveniment objecte de les Entrades. Els posseïdors de les Entrades hauran d’identificar-se amb DNI o document d’identificació equivalent en cas que així sigui requerit en el control d’accés. Així mateix, els posseïdors de les Entrades hauran de conservar-les durant tota la seva estada en els recintes.

En el cas del Festival Cruïlla, celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona, les Entrades adquirides donaran dret al seu portador a entrar i sortir dels recintes a partir del moment en què així sigui indicat per la Promotora i/o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment, requerint-se l’escaneig de les Entrades per a cada nou accés als recintes. En el cas dels esdeveniments celebrats en altres espais diferents del Parc del Fòrum de Barcelona (com ara sales de concerts, pavellons o auditoris), l’accés i estada als recintes es regirà per la normativa general i pròpia de cada espai en particular.

La Promotora es reserva el dret d’admissió en virtut de l’establert al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Tanmateix, en virtut de l’establert a la normativa aplicable, la Promotora es reserva la facultat de registrar per motius de seguretat a les persones que accedeixin als recintes i les seves pertinences, que podran ser sotmeses al control de bosses, motxilles i altres efectes personals. Així mateix, no està permesa dins dels recintes:

– L’entrada de begudes i envasos per a begudes.

– L’entrada d’animals.

– L’entrada de càmeres reflex, càmeres de vídeo, ni d’altres equipaments fotogràfics, videogràfics o d’enregistrament sonor, de caràcter professional tals com trípodes, entre altres.

– L’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos, nocius i/o que estiguin prohibits per la normativa vigent.

– El consum de substàncies estupefaents.

– La venda d’alcohol i tabac a persones menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

La Promotora podrà denegar l’accés als recintes en cas que les Entrades presentades per a l’accés estiguin malmeses, trencades, incompletes o presentin indicis de falsificació, reproducció, revenda o supòsits anàlegs. Així mateix, la Promotora impedirà l’accés o la permanència als recintes a:

 1. Les persones que manifestin actituds violentes, o que incitin públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal; a les persones que es comportin de manera agressiva o provoquin aldarulls a l’interior o l’exterior dels recintes; a les persones que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals; així com a les persones que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals constitucionalment reconeguts.
 2. Les persones que mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues, substàncies estupefaents, psicotròpiques, estimulants o equivalents i/o manifestin símptomes que mostrin símptomes d’haver-ne consumit.
 3. Incompleixin les indicacions en matèria de seguretat i salut facilitades per la Promotora i/o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment, i/o creïn una situació de risc o perill per si mateix o per a terceres persones.

Les persones que accedeixin i romanguin als recintes hauran de seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions de seguretat facilitades en cada moment per la Promotora i/o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment, i totes aquelles que siguin aplicables d’acord amb la diligència i les mesures de precaució adequades.

Les persones que accedeixin i romanguin als recintes hauran de respectar en tot moment la normativa d’accés i estada als recintes establerta en les Condicions Generals. El seu incompliment o compliment defectuós podrà ser motiu d’expulsió dels recintes sense donar cap dret a cap tipus d’indemnització, i sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se’n puguin derivar.

7.2. PERSONES MENORS D’EDAT

El règim d’accés de persones menors d’edat al festival “CRUÏLLA d’estiu”, que se celebra al Fòrum de Barcelona, és el següent:

 • L’accés per a les persones menors d’edat, de 0 a 13 anys (inclosos) requereix l’adquisició d’una entrada de la modalitat específica per a “nens”, i hauran d’anar acompanyades del pare, mare o tutor legal.
 • L’accés per a les persones menors d’edat, de 14 i 15 anys requereix l’adquisició d’una entrada de règim “general”, i hauran d’anar acompanyades del pare, mare o tutor legal.
 • L’accés per a les persones menors d’edat a partir de 16 anys requereix l’adquisició d’una entrada de règim “general” i podran accedir al recinte sense acompanyament d’una persona major d’edat sense requerir-se cap mena d’autorització.

L’accés de les persones menors d’edat als concerts celebrats en altres espais diferents del Fòrum de Barcelona, tals com sales de concerts, pavellons o auditoris, requerirà el pagament d’una entrada de règim “general”, i hauran d’anar acompanyades del pare, mare o tutor legal, d’acord amb els criteris indicats anteriorment en aquest apartat 7.2 per a cada franja d’edat.

L’accés de les persones menors d’edat a qualsevol dels esdeveniments de la Promotora requerirà mostrar les Entrades corresponents en el control d’accés al recinte. En cas que l’acompanyament de la persona menor d‘edat sigui requisit per accedir als recintes, el pare, mare o tutor legal hauran de presentar el DNI i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de la persona acompanyant amb la persona menor d’edat. Ambdues persones, en cas que procedeixi, hauran de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si la Promotora i/o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment requerís l’acreditació de la seva identitat. Així mateix, les persones menors d’edat fins a 15 anys (inclosos) seran identificades amb una polsera que hauran de portar visible en tot moment durant la seva estada als recintes.

En cas que la persona acompanyant de la persona menor d’edat no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà presentar una autorització específica signada pel pare, la mare o el tutor legal de la persona menor d’edat, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona autoritzant i del llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de la persona autoritzant amb la persona menor d’edat.

En tot cas la persona responsable de la persona menor d’edat haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat de la Promotora, que es facilitarà a aquest efecte en l’entrada dels recintes i que es pot descarregar també directament des d’aquest enllaç. La persona acompanyant serà responsable de tota acció i/o omissió de la persona menor d’edat que es produeixi durant la seva estada als recintes.

La Promotora o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment lliurarà a les persones menors d’edat taps per a les orelles o auriculars per a reduir els efectes del volum del so, en cas que les persones acompanyants de les persones menors d’edat així ho sol·licitin.

7.3. FOTOGRAFIES I FILMACIONS

Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit de la Promotora, queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior dels recintes on es duguin a terme els esdeveniments objecte de les Entrades per a qualsevol ús que quedi fora de l’àmbit estrictament privat, i en particular, amb finalitats comercials, publicitàries o anàlogues. En cas que l’Usuari, els tercers posseïdors de les Entrades, o qualsevol persona assistent a l’esdeveniment incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior dels recintes.

7.4. DRETS D’IMATGE I VÍDEO VIGILÀNCIA

BARCELONA EVENTS MUSICALS es reserva el dret de fotografiar i/o gravar l’esdeveniment. El portador de l’entrada reconeix i accepta que la seva imatge personal podrà ser captada durant la seva estada en el recinte, i autoritza de forma expressa a que la mateixa pugui ser fixada en qualsevol material informatiu i/o promocional de l’esdeveniment i explotat de manera il·limitada i indefinida. En el cas que no vulgui autoritzar aquest ús i/o desitgi sol·licitar informació al respecte, el portador podrà enviar un email a festival@cruillabarcelona.com i retirar la seva autorització si ho desitja.

La Promotora o, si escau, el gestor de l’espai on es dugui a terme l’esdeveniment objecte de les Entrades, podrà efectuar la videovigilància dels recintes per garantir la seguretat de persones i instal·lacions, tot d’acord amb les previsions legals aplicables en aquesta matèria.

7.5. NORMATIVA COVID-19

Per accedir al recinte caldrà que totes les persones assistents compleixin els requisits establerts per les autoritats sanitàries en el moment de la celebració de l’esdeveniment.

L’aforament, l’organització i la disposició de les persones assistents a l’interior dels recintes atendrà en tot cas les indicacions i mesures establertes per les autoritats competents i per la normativa d’aplicació en aquesta matèria.

Sense perjudici de l’anterior, l’Usuari assumeix que l’assistència a l’esdeveniment objecte de l’Entrada comporta un risc d’exposició a la Covid-19, i en conseqüència, l’Usuari allibera de tota responsabilitat a la Promotora en cas d’un eventual contagi de Covid-19.

Si l’Usuari té qualsevol dubte sobre el seu estat de salut, no ha d’assistir a l’esdeveniment i ha d’actuar segons les indicacions dictades per les autoritats sanitàries. En el cas de presentar algun símptoma, del tipus que sigui, durant l’esdeveniment, la persona assistent ha de comunicar aquesta circumstància de manera immediata al personal de la Promotora o del tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment, qui té dissenyat un protocol per a actuar davant qualsevol incidència.

Les persones assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat, podent ser el seu incompliment motiu d’expulsió del recinte, sense donar dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives i/o penals que li puguin correspondre.

7.6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La Promotora no serà responsable en cap cas dels danys, perjudicis, costos i/o despeses que sofreixi l’Usuari i/o les terceres persones posseïdores de les Entrades com a resultat d’un incompliment o compliment defectuós de les normes, indicacions o instruccions de seguretat indicades per la Promotora o el tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment.

La Promotora no oferirà cap servei de guarda-roba als recintes i no serà en cap cas responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals de les persones assistents als recintes durant el seu accés i estada als mateixos, ja sigui per accions o omissions pròpies o de tercers no imputables a la Promotora.

Les persones assistents seran exclusivament responsables davant la Promotora i tercers de qualsevol mal, desperfecte o perjudici que causin durant el seu accés i estada als recintes.

 1. DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

La Promotora posa a disposició de l’Usuari un apartat al Portal amb informació d’utilitat relacionada. En tot cas, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica festival@cruillabarcelona.com, l’Usuari pot realitzar consultes i/o sol·licitar a la Promotora els corresponents fulls de reclamació, els quals estaran també a la seva disposició en el lloc de celebració de l’esdeveniment objecte de les Entrades adquirides, així com al domicili social de la Promotora.

 1. MODIFICACIÓ, NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CONDICIONS GENERALS

Aquest document, que és acceptat per l’Usuari, s’arxiva en el sistema informàtic de la Promotora i l’Usuari tindrà accés al mateix durant el període d’un mes.

La Promotora es reserva el dret de modificar unilateralment o actualitzar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís, sent la versió vigent de les Condicions Generals la que es trobi disponible en cada moment en el Portal.

En cas que qualsevol de les Condicions Generals fos declarada, en tot o en part, nul·la o ineficaç, per resolució ferma dictada per autoritat competent, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a la condició general en qüestió. A aquests efectes, la resta de Condicions Generals subsistiran, no quedant anul·lades, invalidades o afectades, i la condició general que resulti afectada es considerarà com a no posada.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola comuna.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir derivada de la relació contractual entre la Promotora i l’Usuari se sotmetrà als jutjats i tribunals competents de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 1. PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Si heu adquirit l’entrada al nostre esdeveniment online i en l’eventual cas que no hagi estat possible resoldre una incidència adreçant-vos al correu electrònic festival@cruillabarcelona.com, de conformitat amb el que estableix l’article 14.1 del Reglament 524/2013, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que vostè té la possibilitat de recórrer a una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum accessible a través de l’adreça https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage